Jānis Ozols


Piesakies
Apmeklējumam

NORDIC VILLAGES

Mierīga vide dinamiskā pasaulē

NORDIC VILLAGES

Kvalitatīvas un inovatīvas mājas, attīstīta ciematu infrastruktūra

PRIVĀTUMA POLITIKA

Nordic Villages – ciematu attīstītājs Pierīgā (SIA “Meldres” – ciemats „Lapsas” Babītes novadā, SIA „Medozoli” – ciemats „Dailas” Ādažos, SIA “Mundaga” – ciemats „Ziedlejas” Carnikavā, SIA “Mierupe” – ciemats „Jaunzemes” Salaspilī, SIA “Laktes” – ciemats „Mežavēji” Mārupē) apzināmies, ka apmeklējot Nordic Villages tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru, Jūs uzticat mums savus privātus datus.

Jūsu kā Nordic Villages tīmekļa vietnes apmeklētāja un klienta privātuma nodrošināšana mums ir ļoti svarīga, tāpēc Nordic Villages veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati, kas nodoti mūsu rīcībā, ir drošībā, tie ir aizsargāti un apstrādāti ievērojot uz personas datu apstrādi attiecināmos spēkā esošos normatīvos aktus.

Vēlamies Jūs informēt, ka Nordic Villages personas datu apstrādi realizē sadarbībā ar personas datu apstrādes koppārzini – SIA “Domuss” (reģ. Nr. 40003312536). SIA “Domuss” un SIA “Meldres”, SIA „Medozoli”, SIA “Mundaga”, SIA “Mierupe”, SIA “Laktes” ir ASV investīciju fondu grupas NCH dibinātas sabiedrības, kas noslēgušas pārvaldības līgumu, pamatojoties uz kuru SIA “Domuss” veic Nordic Villages pārvaldīšanu un saimniecisko darbību tās uzdevumā.

Nordic Villages personas datu apstrāde tiek veikta sadarbībā ar minēto koppārzini un saziņas gadījumā Jums ir izvēle sazināties vai nu ar Nordic Villages personas datu apstrādes pārzini vai SIA “Domuss” kā personas datu apstrādes koppārzinim, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

 

Personas datu apstrādes pārziņa un koppārziņa kontaktinformācija:

Nordic Villages datu apstrādes Pārziņi:
SIA “Meldres” (Reģ. Nr. 40103276335) – „Lapsas” Babītes novadā,
SIA „Medozoli” (Reģ. Nr. 40103336545) – „Dailas” Ādažos,
SIA “Mundaga” (Reģ. Nr. 50103360411) – „Ziedlejas” Carnikavā,
SIA “Mierupe” (Reģ. Nr. 40103352234) – „Jaunzemes” Salaspilī,
SIA “Laktes” (Reģ. Nr. 40003370623) – „Mežavēji” Mārupē.
adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010
kontakti: 67228086, e-pasts: domuss@domuss.lv.

Koppārzinis:
SIA “Domuss” (Reģ. Nr. LV 40003312536)
adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010
tālrunis: +37167228086; +37167226220, e-pasts: domus@domuss.lv

Pārziņi un Koppārzinis, turpmāk tekstā kopā vai atsevišķi – Pārzinis. Privātuma politikas kontekstā tiek lietots termins – klients, kas ir persona, kura izrādījusi rakstisku vai mutisku interesi par Nordic Villages piedāvātajiem produktiem. Klienta statuss saglabājas līdz brīdim, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām vai arī klients ir atteicies no piedāvājuma saņemt jaunumus un speciālos piedāvājumus.


Nordic Villages
vēlas norādīt, ka Jūsu personas datu apstrādes mērķis ir šāds:
– līguma par nekustamā īpašuma iegādi, īri vai nomu, kur Jūs esat līgumslēdzējpuse, izpilde vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Šādos gadījumos personas datu nodošana ir noteikta saskaņā ar līgumu un ir obligāts priekšnosacījums, lai to noslēgtu;
– attiecību veidošana ar klientiem un šādu attiecība analīze mārketinga aktivitāšu kontekstā;
– ar nekustamo īpašumu pārdošanu saistīto aktivitāšu nodrošināšana: līgumu slēgšana, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšana. Nordic Villages ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot attiecīgos personas datus apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem, ja tas nepieciešams līguma izpildei. Nododot personu datus apakšuzņēmējiem, Nordic Villages noslēdz atsevišķu līgumu, ar kuru tiek nodrošināts, ka apakšuzņēmēji ievēro Pārziņa norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
– mārketinga aktivitāšu nodrošināšana: informēšana, saziņa, paziņojumu, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, nosūtīšana.

 

Akceptējot un piekrītot Privātuma politikai un piesakoties uz Nordic Villages jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem, Jūs esat sniedzis piekrišanu tam, ka Jums drīkst nosūtīt komerciālus paziņojumus par Nordic Villages jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem.

Ja Jūs vēlaties atsaukt šādu komerciālu paziņojumu par Nordic Villages jaunumiem un speciāliem piedāvājumiem, tad Jūs jebkurā brīdī, paziņojot, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, par to Pārzinim, varat no tiem atteikties. Jūsu lūgums tiks izpildīts pēc iespējas īsākā termiņā.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar šādiem noteikumiem:
1. Pārzinis apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz personas datu apstrādi, tai skaitā Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un bez Jūsu piekrišanas neatklāj tos trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
– ja ar tiesas lēmumu, valsts tiesībsargājošo iestāžu vai citas oficiālās institūcijas lēmumu tiek uzlikts par pienākumu šo informāciju atklāt;
– ja Pārzinim vai personai, kas uztur tīmekļa vietni, ir nepieciešami personas dati, lai veiktu darbības, kas ir saistītas ar tīmekļa vietnes darbību un uzturēšanu. Šādā gadījumā Nordic Villages nodrošinās, ka apakšuzņēmēji ievēros Nordic Villages norādījumus, šo Privātuma politiku un to, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
– citos gadījumos, ko paredz normatīvie akti un Privātuma politika.

2.  Ja Jūs vēlaties piekļūt saviem personas datiem, kas ir Nordic Villages rīcībā, tos labot, papildināt vai dzēst, Jums ir jāsazinās ar Pārzini, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, un mēs darīsim visu, lai Jūsu lūgumu izpildītu pēc iespējas īsākā termiņā.

3. Nordic Villages apņemas ievērot normatīvos aktus, kas regulē mūsu rīcībā esošo personas datu izmantošanu, kā arī mēs turpinām pārskatīt un pilnveidot mūsu politiku attiecībā uz personas datu apstrādi un to drošību.

4. Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ja Jūsu personas dati tiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas, tad tikai ar nosacījumu, ka tiek nodrošinātas  ES Vispārīgo datu aizsardzības regulā noteiktās atbilstošās vai piemērotās garantijas.

5.  Vēlamies Jūs informēt, ja gadījumā Pārzinis paredzēs Jūsu sniegtos personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati ir vākti, Pārzinis pirms minētās turpmākās apstrādes informēs Jūs par minēto citu nolūku un sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, ko paredz ES Vispārīgo datu aizsardzības regula.

6.  Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu personas dati tiek glabāti, kamēr starp Nordic Villages un Jums pastāv klienta attiecības, savukārt pēc klienta attiecību izbeigšanās personas dati tiek glabāti, kamēr iestājas noilgums prasījuma tiesībām, kas izriet no pušu līgumattiecībām. Papildu minētajiem noteikumiem personas datu glabāšanas prasības izriet no normatīvajos aktos noteiktās prasības tos glabāt noteiktu laiku. Attiecīgi Pārzinis šos datus glabā tik ilgi, kamēr pastāv šie nosacījumi.

7.  Vēlamies Jūs informēt, ja Nordic Villages saņems Jūsu personas datus ne no Jums, bet no citām personām, tad Jums tiks sniegta informācija par to, no kāda avota Jūsu dati ir saņemti, un attiecīgā gadījumā – informācija par to, vai dati iegūti no publiski pieejamiem avotiem, kā arī cita informācija, kas izriet no ES Vispārīgo datu aizsardzības regulas prasībām.

8.  Ja Jūs konstatējat, ka Jūsu personas dati, kas ir nodoti Nordic Villages, tiek izmantoti tam neparedzētam nolūkam vai tiek pārkāpts šādu personas datu apstrādes pamats, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, papildu informācija – www.dvi.gov.lv

 


 

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA

Nordic Villages interneta vietnes uzturētājs un īpašnieks ir SIA “Meldres”, SIA „Medozoli”, SIA “Mundaga”, SIA “Mierupe”, SIA “Laktes” (turpmāk – Nordic Villages). Lietojot šo vietni, Jūs akceptējat un piekrītat Nordic Villages “Sīkdatņu izmantošanas politika” (turpmāk – Sīkdatņu izmantošanas politika) izmantošanai. Sīkdatņu izmantošanas politikā ir noteikti sīkdatņu lietošanas mērķi, kā arī sīkdatņu lietotāju tiesības izvēlēties, mainīt vai atteikties no sīkdatnēm atbilstoši paša lietotāja prasībām un vajadzībām.

Kas ir sīkdatne un kur tā glabājas?
Sīkdatne (HTTP cookie) ir neliela teksta daļa, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, piemēram: mobilajā tālrunī.

Kā darbojas Nordic Villages sīkdatnes?
Kad Nordic Villages tīmekļa vietnes lietotājs apmeklē vietni pirmo reizi, tad identifikācijas kods ar nosaukumu cookie (sīkdatne) tiek nosūtīts lietotāja pārlūkprogrammai. Kad šis lietotājs apmeklē Nordic Villages vietni nākamo reizi, tad sīkdatņu tehnoloģija ļauj mums noteikt, ka šis lietotājs Nordic Villages vietni ir jau iepriekš apmeklējis. Katrā turpmākajā vietnes apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Šādā veidā tiek atpazīti arī Jūsu vietnes lietošanas paradumi un vajadzības.

 

Kādas sīkdatnes Nordic Villages lieto?

# Tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu ātri apmeklēt un pārlūkot vietni. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, bet tās nevāc un neapkopo lietotāju informāciju. Bez šīm sīkdatnēm vietne nevarētu pilnībā darboties. Tehniskās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā, kamēr tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

# Funkcionālās sīkdatnes. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja iekārtā pastāvīgi vai uz laiku, atkarībā no uzstādījumiem.

# Analītiskās sīkdatnes. Tās apkopo informāciju, kā lietotājs izmanto vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek apstrādāta analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes neizmanto informāciju citiem mērķiem.

# Trešo personu sīkdatnes. Nordic Villages mājaslapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Facebook, Instagram, u.c. sociālo tīklu vai meklētājserveru, it īpaši Google Analytics. Google Analytics,  rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies Eiropas Savienības-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Par trešo personu sīkdatņu palīdzību veikto informācijas apstrādi Nordic Villages neatbild.

Nordic Villages izmanto sīkdatņu informāciju?
1. Nordic Villages apkopo Nordic Villages tīmekļa vietnes lietošanas statistikas datus, veic to analīzi;
2. Sīkdatnes tiek izmantotas tam, lai Nordic Villages zinātu, vai lietotājs Nordic Villages tīmekļa vietni apmeklējis iepriekš;
3. Balstoties uz to, kuras Nordic Villages tīmekļa vietnes lapas lietotājs skatījies, cik ilgu laiku pavadījis tīmekļa vietnē, no kurienes ienācis tīmekļa vietnē, kur klikšķinājis tad, kad bijis tīmekļa vietnē, tiek piemērota atkārtotā mārketinga reklāma;
4. Ļauj Nordic Villages novērtēt reklāmas efektivitāti.

Atteikšanās no sīkdatņu lietošanas
Nordic Villages vietnes lietotājs var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, attiecīgi izvēloties iestatījumus savā pārlūkprogrammā un izdzēšot Nordic Villages sīkdatnes. Lūdzu pievērsiet uzmanību tam, ka izmaiņas pārlūkprogrammas drošības iestatījumos jāveic katrā pārlūkprogrammā atsevišķi.

Datu aizsardzība un personas dati
Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai garantētu Jūsu datu aizsardzību Nordic Villages ir ieviesis elektroniskus, administratīvus un fiziskās drošības pasākumus, kurus turpina pilnveidot. Nordic Villages vēlas informēt, ja, apmeklējot Nordic Villages vietni, Jūs neievadāt savus personas datus, tad Nordic Villages nav iespējas Jūs identificēt, un Jūsu statuss ir anonīms lietotājs.

Kā ar mums sazināties?
Par sīkdatņu izmantošanu Nordic Villages interneta vietnē un personas datu apstrādi atbild SIA SIA “Meldres” (Reģ. Nr. 40103276335), SIA „Medozoli” (Reģ. Nr. 40103336545), SIA “Mundaga” (Reģ. Nr. 50103360411), SIA “Mierupe” (Reģ. Nr. 40103352234), SIA “Laktes” (Reģ. Nr. 40003370623), adrese: Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67228086; 67226220, e-pasts: domuss@domuss.lv.